โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา sws2007

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player::. Activity .::

Academic Dayกิจกรรม Parents Observation Day


การแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล
โรงเรียนในเครือสารสาสน์ กลุ่ม 2


กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเลือกตั้งประธานนักเรียนกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมวันไหว้ครูวจนพิธีถวายปีการศึกษา 2558

กิจกรรมวันสงกรานต์

พิธีปิดการศึกษา 2557

พิธีกตัญญุตา อำลาสถาบัน

กิจกรรมวันคริสต์มาส

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ


English Camp New Zealand

 


กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

 


วันสุนทรภู่

 

 

 
ร่วมงานกับโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 ::. เกี่ยวกับโรงเรียน .::
 
    อนาคตเด็กไทย บนทางเลือกใหม่ของวงการศึกษาไทยที่มุ่งเป็นสากลและก้าวทันเทคโนโลยี ในยุคปัจจุบันย่านกรุงเทพตอนใต้ (ถ.ประชาอุทิศ) รอยต่อจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียน สารสาสน์วิเทศศึกษาเป็นโรงเรียนอันดับที่ 12 ในเครือสารสาสน์ ซึ่งก่อตั้งโดย อ.พิบูลย์ และ อ.เพ็ญศรี ยงค์กมล เริ่มแรกได้จัดสร้างขึ้นบนเนื้อที่ 5 ไร่ 48 ตารางวา โดยก่อสร้างในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2539 เสร็จสิ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2540 เป็นอาคารทันสมัยสง่างาม ความยาว 72 เมตร สูง 6 ชั้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้ขยายพื้นที่เพิ่มอีก 8 ไร่ 378 ตารางวา สำหรับสร้างสระว่ายน้ำ โรงอาหาร ที่จอดรถ และอาคารเรียนหลังที่ 2 ปัจจุบันโรงเรียนได้ สร้างอาคารเรียนหลังใหม่อีก 1 หลัง และสระว่ายน้ำด้านข้างอาคารใหม่ สำหรับนักเรียนได้ออกกำลังกาย และมีทักษะการว่ายน้ำเพิ่มขึ้น มีเนื้อที่รวมทั้งหมด 13 ไร่ 1งาน 26 ตารางวา
      โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษาเป็นแห่งที่ 3 ของโรงเรียนในเครือสารสาสน์ที่เปิดทำการสอนแบบ Bilingual Program (แผนการเรียนการสอนแบบ 2 ภาษา) คือ ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต, ดนตรี, คอมพิวเตอร์ โดยใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และใช้ครูต่างชาติสอน ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม ความเป็นไทย
      เดิม (พ.ศ.2539) โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ได้ทดลองเปิดทำการสอนแผนก 2ภาษาในโรงเรียน สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร ในระดับชั้น อนุบาล 3 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 3 ห้องเรียน มีนักเรียน 90 คน เมื่อโรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษาได้สร้างเสร็จและเปิดทำการสอนจึงย้ายนักเรียนมาเรียนต่อ พร้อมทั้งเปิดรับนักเรียนใหม่ในปีการศึกษา 2540 ระดับอนุบาล 3 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยจำนวน นักเรียน 469 คน ( แผนกสองภาษา) และแผนกสามัญ อีก 360 คน รวม 2 แผนก 829 คน มีครูไทย 35 คน ครูต่างชาติ 12 คน ปัจจุบันปีการศึกษา 2545 โรงเรียนเปิดตั้งแต่อนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1,827 คน ครูไทย 110 คน และครูต่างชาติ 32 คน


อาคาร 1

 

อาคาร 1 ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2540 มี 6 ชั้น ชั้น 6 เป็นห้องประชุม ใช้จัดการเรียนการสอน 5 ชั้น ในระดับประถมศึกษา มีห้องเรียนรวม 35 ห้องเรียน ห้องสื่ออุปกรณ์ ห้องเรียนเปียโน,ห้องเรียนไวโอลิน,ห้องเรียนกีต้าร์,ห้องเรียนคีย์บอร์ด ห้องฉายภาพยนตร์,ห้องวิทยาศาสตร์,ห้องสมุด,ห้อง Computer,ห้อง Internet,ห้องประวัติโรงเรียน,ห้องผู้อำนวยการ, ห้องธุรการ,ห้องผู้บริหาร,ห้องพักครู,ห้องพยาบาล,ห้องเรียนนักเรียนระดับ
G.1 - G.6 32 ห้องเรียน

อาคาร 2

 

อาคาร 2 สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2543 เป็นอาคารคอนกรีต 5 ชั้น เป็นอาคารสำหรับนักเรียนอนุบาล และมัธยมศึกษา มีห้องเรียนอนุบาล 1-3 จำนวน 19 ห้องเรียน ห้องเรียนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 5 ห้องเรียน และมัธยมศึกษา ตอนปลาย 1ห้องเรียน พร้อมห้องประกอบการอื่นๆ ได้แก่ ห้องสมุดมีความยาวตลอดอาคารเรียน ในชั้นที่ 3 ห้องโถงโรงอาหาร ห้องศูนย์การเรียน ห้องพักครู ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องประชุม และห้องพยาบาล ในชั้นที่ 5 จัดเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ มีความยาวตลอดอาคารเรียน ในส่วนของโดมจัดเป็นท้องฟ้าจำลอง

อาคาร 3

อาคาร 3 สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2549 เป็นอาคารคอนกรีต 9 ชั้น เป็นอาคารสำหรับมัธยมศึกษา มีห้องเรียน จำนวน 19 ห้องเรียน ห้องเรียนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 5 ห้องเรียน และมัธยมศึกษา ตอนปลาย 1ห้องเรียน พร้อมห้องประกอบการอื่นๆ ได้แก่ ห้องสมุดมีความยาวตลอดอาคารเรียน ในชั้นที่ 3ห้องศูนย์การเรียน ห้องพักครู ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ และห้องพยาบาล


 


 ::. ปรัชญาโรงรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา .::
     
      ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศขึ้นอยู่กับการพัฒนาคน เครื่องมือของการพัฒนาคนคือการศึกษา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา มุ่งส่งเสริมสร้างสรรค์ พัฒนาคุณภาพชีวิตทางการศึกษาให้กับนักเรียน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน ให้หลากหลายวิชาเพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่ยังคงดำรงไว้ซึ่งคุณภาพและ มาตราฐานการศึกษาไทย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ จัดรูปแบบการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นหัวใจของขบวนการเรียนรู้เพื่อตัวเองและสังคม
      ประกอบกับการพัฒนาทางด้านวัฒนธรรมจิตวิญญาณ จริยธรรม คุณธรรม ความดีงาม พร้อมที่จะเป็นคนดีในสังคมได้ ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนจึงเน้นที่ คน เป็นศูนย์กลาง คือ นักเรียนต้องได้รับการศึกษาดี มีวัฒนธรรม มีคุณธรรมประจำใจ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ดังปรัชญาโรงเรียนที่ว่า"คุณธรรม นำวิชา พัฒนาตน"


::. Video Clip ทั้งหมด คลิ้ก.::

Sarasas Witaed Suksa Channels on Youtube

Parents Observation Day 2015 ดูทั้งหมดคลิก